Nyertes pályázatunk tudnivalói:

  • kedvezményezett neve: Nyíregyháza – Kertvárosi Református Egyházközség
  • projekt címe: Szemléletformáló és hátránykompenzációs programok megvalósítása a helyi közösségek bevonásával
  • szerződött támogatás összege: 49 744 747 Ft
  • támogatás mértéke: 100%
  • projekt tartalmának bemutatása
  • projekt tervezett befejezése: 2020.01.02.
  • EFOP-1.3.7-17-2017-00016 
  • A projekt tartalmának bemutatása:


A projektet az Nyíregyháza-Kertvárosi Református Egyházközség, mint konzorcium vezető és az Art Misszió Nemzetközi Művészeti és Hagyományőrző Alapítvány, mint konzorciumi partner kívánják megvalósítani. A projekt fő megvalósítási helyszíne Nyíregyháza, bevonni kívánjuk Kemecse  és Jánd települést, melyek komplex programmal fejlesztendő járási területen helyezkednek el a Kemecsei és Vásárosnaményi járásban.Szervezeteink közösségi tevékenységeit több mint 10 éve látja el a térségben, szakmai múltunk tehát több mint 5 évre nyúlik vissza, a térségben központi szerepet vállalunk és vállaltunk mindig is az elmúlt években a közösségek életében, a közösségszervezésben és közösségfejlesztésben. Tervezett projektünk fő célja az előítéletesség és a hátrányos megkülönböztetés elleni többszintű fellépés, ezzel párhuzamosan hátránykompenzáció megvalósítása, ezeken keresztül a társadalmi esélyteremtés biztosítása. A beavatkozások hozzájárulnak az előítéletesség, illetve hátrányos megkülönböztetés mérsékléséhez, az identitás megőrzéséhez, a társadalmi és közösségi szerepvállalás (önkéntesség, karitatív munka) ösztönzéséhez, a társadalmi részvétel előmozdításához, az áldozattá/bűnelkövetővé válás megelőzéséhez. Projektünk erősíti a hátrányos helyzetű emberek, romák aktív társadalmi szerepvállalását, a nemzetiségi identitás megőrzését, a kultúrák közötti párbeszéd erősítése és az eltérő identitással rendelkező társadalmi csoportok együttműködése érdekében. A fentieken túl projektünk kiemelt figyelmet fordít az áldozattá és bűnelkövetővé válás megelőzésére, a kapcsolódó programok megvalósítására és szolgáltatások megerősítésére. Projektünk eredményeképpen erősödik továbbá a közösségi szerepvállalás, az egyházak közösségépítő tevékenységei hozzájárulnak a civil társadalom hosszú távú megerősödéséhez. Célcsoportunk bármely, a településeken élő lakos, aki igénybe szeretné venni a projektben megvalósuló szolgáltatásokat, ezen belül is kifejezetten megszólítani kívánjuk a következő célcsoportokat: romák, szenvedélybetegek , demens, idős személyek, bűnelkövetők, valamint a bűnelkövetés, áldozattá válás szempontjából kiemelten veszélyeztetett gyermekek és fiatalok, a hátrányos helyzetű személyek. Tevékenységeink képzés, csoportos foglalkozás, rendezvény formájában kívánják megszólítani és bevonni a településeken élőket.A következő tevékenységeket kívánjuk megvalósítani a projekt keretében:

III.1.1.főtevékenység:Szemléletformálás, társadalmi érzékenyítés (Kommunikációs tréning, Konfliktuskezelési és hatékony együttműködést fejlesztő tréning, Érzékenyítő csoportos foglalkozás, Empátiafejlesztő csoportos foglalkozás, Esélyegyenlőségi információs nap, Konfliktuskezelési tanácsadás);

III.1.2.főtevékenység:Társadalmi együtélés javítása/hátránykompenzáció (Közösségi integráció- közösségfejlesztő rendezvény, Közösségfejlesztő hagyományőrző klub, Közösségi nap, Hátrányos helyzetű személyek befogadását segítő szemléletformáló foglalkozás, Szakmai vezető, Felújítás);

III.1.3.főtevékenység:Önérdekérvényesítés/önszerveződés fejlesztése(Asszertív kommunikációs tréning, Személyiségtipológia csoportfoglalkozás, Ön-érdekérvényesítést fejlesztő tanácsadás, Önszerveződést segítő klub, Önkéntesség elterjesztése előadás-tanácsadás, Konfliktuskezelési esetmegbeszélés);

III.1.4.főtevékenység:Prevenció(Áldozattá és bűnelkövetővé válás megelőzése csoportfoglalkozás,Erőszak megelőzési tréning,Szenvedélybetegségek megelőzése tanácsadás);

III.2. Szervezetfejlesztéssel kapcsolatos tevékenységek:

III.2.1.Egyházak közösségi tevékenységének fejlesztése (Bér-  közösségi ember,Rendezvény- eredmények megosztása, disszemináció),

III.2.3. főtevékenység: Vezetésfejlesztés(Bér-  folyamatfejlesztő,Csoportos megbeszélés- vezetési technikák).

Projektünk során 101 fő célcsoporttagot kívánunk bevonni, 64 db csoportos programot, 2 db szervezetfejlesztési tevékenységet kívánunk megvalósítani. Projektünk illeszkedik az EFOP Együttműködő társadalom 1. prioritási tengelyén belül, a 9. tematikus célkitűzéshez, a beruházási prioritáson belül az 1.3 „Társadalmi együttélés erősítése” intézkedéshez, a Duna Régió Stratégia elveihez,az NTFS-ben rögzített célokkal,az INS elveihez. A projekt időszakon túl is fenn kívánjuk tartani a Közösségfejlesztő hagyományőrző klubot.A projekt rövid és hosszú távú célja, hogy a megvalósult programok eredményeképpen a nehéz helyzetben élő társadalmi csoportok komplex kezelése megtörténjen, ezzel elősegítve a hátránykompenzációt, az egyéni életutak sikeresebbé, boldogabbá tételét, a közösségi szerep-és felelősségvállalás erősítését, a társadalmi hasznosság érzésének tudatosítását, a hosszú távra is előretekintő szemléletformálást. A megvalósult programok eredményeképpen erősödik az egyház közösségfejlesztő tevékenysége, ez által a társadalmi problémák kezelése hatékonyabb lesz.